Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Vulkaan Schoorstenen

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vulkaan Schoorstenen alsmede de hieraan gelieerde ondernemingen, verder te noemen opdrachtnemer, met een derde, verder opdrachtgever genaamd, gesloten overeenkomsten dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, dan wel verstrekte adviezen of verbintenissen anderszins hoe ook genaamd.
1.2 Algemene voorwaarden van opdrachtnemer zijn te allen tijde van toepassing, tenzij anders wordt overeengekomen. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Indien enige van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. Offertes, Aanbiedingen en prijzen
2.1 Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat, heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
2.2 Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding in een door opdrachtnemer ondertekende bevestiging van de overeenkomst of indien door opdrachtnemer uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst. Ingeval er een schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer is verzonden, dan zijn partijen aan die bevestiging gebonden en wordt de bevestiging geacht de juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven.
2.3 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende opdracht c.q. de overeenkomst wordt uitgevoerd, waarbij opdrachtnemer het recht heeft een derde in te schakelen.
2.4 De ten tijde van het tot stand komen van een overeenkomst verstrekte prijzen zijn geldig tot één maand na offerte datum. De prijzen in aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn dagprijzen en gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of offerte geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen, berekend volgens de opdrachtnemer geldende normale arbeidstijden.
2.5 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere heffingen, rechten en lasten, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders schriftelijk aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen, indien prijsbepalende factoren (zoals heffingen, lonen, kostprijzen, etc.) een verhoging ondergaan.
2.5 Eventueel gedane mededelingen, c.q. toezeggingen van door opdrachtnemer ingeschakelde tussenpersonen, medewerkers en/of vertegenwoordigers binden opdrachtnemer niet, dan na schriftelijke bevestiging.
2.6 Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Levering en levertijd
3.1 Alle door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en te leveren diensten worden uitgevoerd naar beste kunnen en weten en geldt als een inspanningsverplichting. Opdrachtgever is immer gehouden opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de door haar voor de uitvoering van de opdracht nodig geachte werkzaamheden uit te voeren.
3.2 Opdrachtnemer wordt geacht te hebben geleverd, zodra naar haar oordeel de door opdrachtgever verstrekte opdracht is voltooid, dan wel de diensten zijn geleverd en door haar daarvan van mededeling aan opdrachtgever is gedaan of wanneer opdrachtgever het werk in gebruik heeft genomen.
3.3 Opgegeven levertijden gelden immer als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Opdrachtnemer zal steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, docht bij overschrijding daarvan, dient opdrachtgever immer een termijn te gunnen om alsnog te leveren c.q. te presteren. Voor door opdrachtnemer te leveren diensten en zaken wordt slechts geacht een fatale termijn te zijn overeengekomen, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer zicht te beroepen op overmacht.
3.4 De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten en voorts alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer.
3.5 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting is de opdrachtnemer gerechtigd, na de opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld – zonder rechtelijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten danwel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadeloosstelling is gehouden.
3.6 Opdrachtgever heeft niet het recht geleverde zaken aan de opdrachtnemer te retourneren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.

4. Omvang van het werk en voorzieningen
4.1 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van de verstrekte opdracht wijzigingen op te dragen. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht is opdrachtgever te allen tijde een redelijke prijs verschuldigd;
4.2 De opdrachtnemer heeft het recht kosten welke voor hem door de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan de opdrachtgever in rekening te brengen:
a. Wanneer de uitvoering van de opdracht door oorzaken buiten de schuld van de opdrachtnemer worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden.
b. Wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten der overeenkomst aan de opdrachtnemer niet bekend waren of bekend konden zijn, van kracht worden.
4.3 De kosten van verwerking van afkomende materialen zijn voor de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
4.4 De in, op en boven de bodem aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar, welke de uitvoering van werkzaamheden door de opdrachtnemer kunnen belemmeren, moeten door de opdrachtgever voor de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke obstakels schade aan materiaal van de opdrachtnemer ontstaat en/of stagnatie bij de productie optreedt, dan zullen de kosten hiervan door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.5 De opdrachtgever dient te zorgen, voor zover het werk dit vereist, voor de aanwezigheid van netvoeding en waterleiding met afsluitbare kraan als opgegeven door opdrachtnemer.
4.6 Opdrachtgever zorgt en is verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen etc., die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar zijn van de benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen en dergelijke.

5. Overmacht
5.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is diens verplichtingen na te komen.
5.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6. Betaling
6.1 Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer, zonder aftrek, korting, opschorting of schuldverrekening, te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. `
6.2 Klachten tegen de hoogte van de facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van het recht van opdrachtgever hierover op een later moment te kunnen klagen. Eventueel geuite klachten schorten de betalingsverplichting nimmer op.
6.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is, en is opdrachtgever een contractuele vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd is;
6.4 Terzake van opdrachtgevers, niet zijnde natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW dat alle incassokosten voor rekening zijn van de opdrachtgever, te weten 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,–. Betalingen strekken achtereenvolgens in mindering op de (buitengerechtelijke incasso-)kosten, rente en de hoofdsom. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
6.5 Indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens zaken of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is opdrachtnemer gerechtigd – ongeacht enig getroffen regeling, dan wel niet verstreken betalingstermijnen – reeds geleverde zaken terug te nemen, en heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door eenvoudige mededeling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden, een en ander onverminderd opdrachtnemers recht op vergoeding van schade, gederfde winst, interest en ontstane kosten daaronder begrepen.
6.6 Zolang opdrachtgever niet volledig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is opdrachtnemer niet gehouden verdere diensten te leveren, dan wel verdere leveranties te doen, hetgeen evenzeer geldt voor naar het oordeel van opdrachtnemer bij gebreke van een verlangde zekerheidsstelling gerechtigd is de overeenkomst, ook voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zulks zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding.
6.7 Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken van de opdrachtgever onder zich te houden tot voldoening van alle kosten, facturen, reeds verrichte werkzaamheden, buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente over de facturen, die opdrachtnemer heeft besteed ter uitvoering van opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft opdrachtnemer ook ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte schade (daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie) die verband houdt met een tekortkoming door opdrachtnemer dan wel door de deze ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is opzet of grove schuld.
7.2 Indien opdrachtnemer onverhoopt aansprakelijk wordt gehouden, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Indien de assuradeur om welke reden dan ook geen uitkering verstrekt en opdrachtnemer onverhoopt aansprakelijk wordt gehouden, is de aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade ter hoogte van maximaal 50% van het door opdrachtnemer in rekening gebrachte bedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 10.000,– (zegge: tienduizend euro).
7.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden.;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7.4 Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om opdrachtnemer op de hoogte te stellen van aanwezige leidingen en asbest, zodat hier op voorhand maatregelen voor getroffen kunnen worden. Gevolgen in geval van niet gemelde zaken of niet vooraf te constateren zaken zijn volledig voor het risico van opdrachtnemer. (Voorbeeld: asbestemissie of breuk in leidingwerk).
7.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of kosten, welke mochten ontstaan aan de eigendommen van de opdrachtgever of van derden, indien dit een gevolg is van fouten in van de opdrachtgever afkomstige tekeningen, gegevens of orders.
7.6 Advisering geschiedt te allen tijde naar beste kunnen en weten en kan nimmer aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van welke schade dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
7.7 Mochten op door opdrachtnemer gevoerde zaken door de fabrikant verstrekte gegevens omtrent kwaliteit en eigenschappen zijn opgenomen, waaraan deze zaken niet voldoen, dan zal een eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer nimmer verder kunnen gaan dan de aanspraken welke opdrachtnemer jegens de fabrikant geldend kan maken.
7.8 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schades en rechtsvorderingen van derden.
7.9 Door opdrachtnemer geleverde zaken zijn naar beste kunnen en weten vervaardigd en eventueel aangegeven eigenschappen zijn proefondervindelijk getest docht zijn en kunnen niet worden gegarandeerd. Uitgezonderd opzet en grove schuld wordt ter zake geen aansprakelijkheid aanvaard.

8. Oplevering
8.1 De opdrachtgever is gehouden voor of bij oplevering te onderzoeken of de opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Voorts is de opdrachtgever gehouden om de opdrachtnemer er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, indien het tegendeel blijkt.
8.2 De opdrachtnemer is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerder ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
8.3 De prestatie van de opdrachtnemer geldt in elk geval als deugdelijk respectievelijk geldt het werk als opgeleverd, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1. Alle door opdrachtnemer geleverde goederen en materialen blijven eigendom van opdrachtnemer, zolang de opdrachtgever niet geheel aan zijn (betaling) verplichtingen heeft voldaan. Pas nadat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn voldaan, heeft opdrachtgever het recht de zaken te bezwaren, te verkopen, verhuren, te leveren dan wel aan derden af te staan. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan opdrachtnemer danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin opdrachtnemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.

10. Vervaltermijn
10.1 Ieder vorderingsrecht en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens opdrachtnemer kan aanwenden.

11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever die niet tot de competentie van de rechtbank, sector kanton behoren, worden beslecht door de rechtbank te Arnhem.